Wednesday, 14 September 2016

Teori Konstruktivisme

Apakah strategi / pendekatan atau kaedah yang sesuai dengan Teori Konstruktivisme
 • Menyoal
 • Perbincangan
 • Sumbang Saran
 • Perbahasan
 • Projek
 • Kajian kes

Rekabentuk pengajaran dibina berasaskan kepada 6 perkara


 • Menentukan keperluan murid
 • Menentukan matlamat dan objektif
 • Membina prosedur penilaian
 • Merekabentuk dan memilih strategi penyampaian
 • Mencuba sistem pengajaran
 • Menilai kesesuaian sistem


TEORI PEMBELAJARAN : DARIPADA BEHAVIORISME KEPADA KONSTRUKTIVISME
BEHAVIORISME
1. Menekankan kepada tingkah laku yang boleh diperhatikan.
2. Perlakuan boleh diperkukuh atau dihentikan melalui ganjaran atau hukuman.
3. Pengajaran dirancang berdasarkan objektif perlakuan yang boleh diukur atau diperhatikan.
4. Guru tidak perlu mengambil tahu pengetahuan sedia ada murid dan perubahan yang berlaku dalam minda semasa pengajaran.
KOGNITIVISME
1. Semua idea dan imej dalam minda individu diwakili melalui skema.
2. Jika maklumat baru secocok dengan skema, maka maklumat itu diterima.
3. Jika tidak, maklumat itu ditolak atau diubah suai, atau skema diubah suai.
KONSTRUKTIVISME
1. Pengetahuan dibina sendiri oleh murid secara aktif berdasarkan kepada pengetahuan sedia ada.
2. Pengetahuan dibina secara aktif oleh individu yang berfikir.
3. Individu ini tidak menyerap secara pasif sebarang pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya.
4. Murid akan menyesuaikan sebarang maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada mereka untuk membentuk pengetahuan baru dalam mindanya dengan bantuan interaksi sosial bersama rakan dan gurunya.


No comments:

Post a Comment